Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je čtvrtek 23.5.2024
Svátek slaví Vladimír, zítra Jana

Úřední deska - 2020

Rozpočtové opatření RO/2020/012 Obce Hodice

vyvěšeno: 31.12.2020, svěšeno: 30.05.2021

Kravín ZD Hodice - posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru

vyvěšeno: 30.12.2020, svěšeno: 12.1.2021

Záměr

 

 

Název: Modernizace chovu skotu Hodice

 

 

                                                                                               

podléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“).

 

V rámci zahájeného zjišťovacího řízení je oznámení výše uvedeného záměru k nahlédnutí:      OÚ HOdice, www.hodice.cz

Na internetu je oznámení zveřejněno v Informačním systému EIA na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru VYS1050.

Písemné vyjádření k oznámení lze ve smyslu § 6 odst. 8 zákona o EIA zasílat do 21. ledna 2021 na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží.

Datum zveřejnění na úřední desce

Krajského úřadu Kraje Vysočina (§ 16 odst. 2 zákona o EIA)

http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska

22. prosince 2020

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MITR na rok 2021

 Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR, Revoluční 20, 589 14 Třešť

O z n á m e n í   o   z v e ř e j n ě n í

 schváleného rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko na rok 2021 schváleného valnou hromadou dne 3. prosince 2020

V plném rozsahu je zveřejněn na internetových stránkách:https://www.trestsko.cz/…ka/

Do listinné podoby výše uvedených písemností je možno nahlédnout v sídle Mikroregionu Třešťsko.

 

Ing. Eva Požárová předsedkyně

vyvěšeno: 16.12.2020, svěšeno: 31.12.2021

Informace o oznámení Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice

Oznámení - Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice „
Elektronická verze oznámení záměru včetně příloh je umístěna na internetu v Informačním systému EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru VYS1044)
 
Dokumentace v písemné formě je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Hodicích, č.p. 48.
vyvěšeno: 04.12.2020, svěšeno: 19.12.2020

Mikroregion Telčsko - členská schůze a návrh rozpočtu na rok 2021

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 04.12.2020, svěšeno: 21.12.2020

Pozvánka na zastupitelstvo 18_2020

Dokument v příloze

vyvěšeno: 02.12.2020, svěšeno: 09.12.2020

Rozpočtové opatření RO/2020/011 Obce Hodice

vyvěšeno: 18.11.2020, svěšeno: 30.05.2021

Mikroregion Třešťsko - pozvánka na VH + návrh rozpočtu 2021

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 16.11.2020, svěšeno: 03.12.2020

Aktualizace č.4 ZÚR Kraje Vysočina

Dokument v příloze

vyvěšeno: 03.11.2020, svěšeno: 19.11.2020

Záměr směny a prodeje pozemku

Dokument v příloze

vyvěšeno: 16.10.2020, svěšeno: 2.11.2020

Oznámení o vyložení změn BPEJ

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 14.10.2020, svěšeno: 14.11.2020

Změna úředních hodin po dobu nouzového stavu

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994  o přijetí krizového opatření se po dobu platnosti tohoto opatření upravují úřední hodiny Obecního úřadu v Hodicích takto:
 
 Pondělí:
8,00 – 11,00 , 13,00 – 15,00
                             
Středa:
9,00 – 11,00 , 14,00 – 17,00
 
 
Ing. Josef Bakaj
starosta

 

vyvěšeno: 09.10.2020, svěšeno: 31.12.2020

Rozpočtové opatření RO/2020/010 Obce Hodice

vyvěšeno: 09.10.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/008 Obce Hodice

vyvěšeno: 02.10.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření č. RO/2020/009 Obce Hodice

vyvěšeno: 02.10.2020, svěšeno: 30.05.2021

Usnesení vlády o nouzovém stavu a krizové opatření, platné od 5.10.2020

Dokumenty jsou v příloze.

vyvěšeno: 01.10.2020, svěšeno: 05.11.2020

Rozpočtová opatření RO/2020/007 Obce Hodice

vyvěšeno: 15.09.2020, svěšeno: 30.05.2021

Oznámení o době a místu konání krajských voleb

Dokument v příloze

vyvěšeno: 11.09.2020, svěšeno: 03.10.2020

Rozpočtové opatření č. RO/2020/006 Obce Hodice

vyvěšeno: 10.09.2020, svěšeno: 30.05.2021

Svolání 1. zasedání OVK

vyvěšeno: 04.09.2020, svěšeno: 12.09.2020

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6. 3. 2014
 
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel
 
Seznam pozemků je v přiloženém dokumentu
vyvěšeno: 31.8.2020, svěšeno: 30.9.2020

Pozvánka na zastupitelstvo 17_2020

Dokument v příloze.

vyvěšeno: 27.08.2020, svěšeno: 03.09.2020

Volby do zastupitelstva Kraje - informace o počtu a sídle volebních okrsků

Dokument v příloze

vyvěšeno: 18.08.2020, svěšeno: 03.10.2020

Nařízení KHS Vysočina č.9/2020 v souvislostí s epidemií koronaviru

S účinností ode dne 8. 8. 2020 od 00:00 hod. do odvolání se na území Kraje Vysočina nařizuje:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních (tj. i ambulance praktických lékařů, odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžkových zařízení, lékáren a výdejen zdravotního materiálu) a ve všech zařízeních sociálních služeb (tj. na všech pracovištích poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež.
 
2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:
 
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.
 
Celé opatření najdete v příloze.
vyvěšeno: 08.08.2020, svěšeno: 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. RO/2020/005 Obec Hodice

vyvěšeno: 01.08.2020, svěšeno: 30.05.2021

SPÚ - oznámení o aktualizaci BPEJ v k.ú. Hodice

vyvěšeno: 23.07.2020, svěšeno: 08.08.2020

Oznámení o zveřejnění MITR

         Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR, Revoluční 20, 589 14 Třešť

O z n á m e n í   o   z v e ř e j n ě n í

 

        Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko
za rok 2019 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019

V plném rozsahu jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách:
                                                www.trestsko.cz

     Do listinné podoby výše uvedených písemností je možno nahlédnout v sídle Mikroregionu Třešťsko.

 

V Třešti dne 21. července 2020

 Ing. Eva Požárová předsedkyně v.r.

vyvěšeno: 22.07.2020, svěšeno: 31.06.2021

SOŽKS - závěrečný účet 2019 + rozp. opatření 2020

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 20.07.2020, svěšeno: 30.06.2021

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikrororegionu Telčsko za rok 2019

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2019  najdete v příloze.

vyvěšeno: 07.07.2020, svěšeno: 30.06.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/004 Obce Hodice

vyvěšeno: 30.06.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/003 Obce Hodice

vyvěšeno: 22.06.2020, svěšeno: 30.05.2021

Pozvánka na zastupitelstvo 16_2020

Dokument v příloze

vyvěšeno: 10.06.2020, svěšeno: 26.06.2020

SZKS - závěrečný účet a účetní závěrka 2019 + pozvánka na VH

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 10.06.2020, svěšeno: 26.06.2020

Rozpočtové opatření RO/2020/002 Obce Hodice

vyvěšeno: 03.06.2020, svěšeno: 30.05.2021

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko za rok 2019

vyvěšeno: 25.05.2020, svěšeno: 23.06.2020

Návrh Závěrečného účtu obce Hodice za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodice

vyvěšeno: 13.05.2020, svěšeno: 30.07.2020

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 2020 Mikroregionu Třešťsko

vyvěšeno: 06.05.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtovné opatření RO/2020/001 Obce Hodice

vyvěšeno: 04.05.2020, svěšeno: 30.05.2021

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Dokument v příloze

vyvěšeno: 30.04.2020, svěšeno: 30.04.2021

Vyhláška daň z nemovitostí

Dokument v příloze

vyvěšeno: 24.04.2020, svěšeno: 28.05.2020

Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina

Dokument v příloze

vyvěšeno: 20.04.2020, svěšeno: 06.05.2020

Schválený rozpočet Obce Hodice na rok 2020

vyvěšeno: 16.04.2020, svěšeno: 31.05.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Hodice 2021-2023

vyvěšeno: 16.04.2020, svěšeno: 31.05.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ - OBECNÉ POVAHY - kůrovec

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31
odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
Dokument je v příloze.
vyvěšeno: 08.04.2020, svěšeno: 08.05.2020

Pozvánka na schůzi zastupitelstva Obce Hodice č. 15

vyvěšeno: 07.04.2020, svěšeno: 14.04.2020

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o nadměrném suchu

Je zakázáno:

- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutanajících předmětů

- kouření

- používání pyrotechnických výrobků

- používání jiných zdrojů zapálení

- jízda parní lokomotivy

- spotřebování vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než hašení

- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (mimo vyjímky)

vyvěšeno: 07.04.2020, svěšeno: 04.05.2020

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2020 Mikroregionu Telčsko

Dokument v příloze

vyvěšeno: 02.04.2020, svěšeno: 31.12.2020

Oznámení o projednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR Kraje Vysočina

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 02.04.2020, svěšeno: 18.04.2020

Výzva pro majitele nedostatečně identifikovaných pozemků

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 25.03.2020, svěšeno: 25.04.2020

Oznámení o zrušení zasedání zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 16.03.2020, svěšeno: 19.03.2020

Nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu

V příloze zveřejňujeme Usnesení vlády č. 70/2020 - 74/2020 týkající se vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru.

vyvěšeno: 12.03.2020, svěšeno: 13.04.2020

Pozvánka na zastupitelstvo 14_2020

Pozvánka v příloze.

vyvěšeno: 11.03.2020, svěšeno: 19.03.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 07.02.2020, svěšeno: 21.03.2020

Oznámení o zveřejnění na rok 2020 Obce Hodice

vyvěšeno: 31.01.2020, svěšeno: 31.03.2021

Pozvánka na zastupitelstvo 13_2020

Dokument v příloze.

vyvěšeno: 28.01.2020, svěšeno: 05.02.2020

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.01.2020, svěšeno: 31.12.2021

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.01.2020, svěšeno: 31.12.2021

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020

Dokument v příloze

vyvěšeno: 18.12.2019, svěšeno: 31.03.2020

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:12.18 °C
Srážky za 60 min:0 mm
Srážky za 24 hod:0.2 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.