Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je sobota 20.4.2024
Svátek slaví Marcela, zítra Alexandra

Úřední deska - 2016

Vyhláška č. 1/2016 o poplatku za odpady

vyvěšeno: 15.12.2016, svěšeno: 31.12.2016

Záměr na výpůjčku nemovitostí (pozemků)

dokument v příloze

vyvěšeno: 14.12.2016, svěšeno: 30.12.2016

Pozvánka na zastupitelstvo č. 17/2016

dokument v příloze

vyvěšeno: 07.12.2016, svěšeno: 14.12.2016

Přeložka vodovodu - zahájení stavebního řízení

dokument v příloze

vyvěšeno: 05.12.2016, svěšeno: 21.12.2016

Návrh rozpočtu MITR 2017

dokument v příloze

vyvěšeno: 24.11.2016, svěšeno: 14.12.2016

Pozvánka na VH MT + návrh rozpočtu MT 2017

vyvěšeno: 21.11.2016, svěšeno: 07.12.2016

Pozvánka ZO č.16/2016

dokument v příloze

vyvěšeno: 02.11.2016, svěšeno: 10.11.2016

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - žel. přejezd

dokument v příloze

vyvěšeno: 10.10.2016, svěšeno: 26.10.2016

Veřejná vyhláška - aktualizace č.2 ZÚR Kraje Vysočina

dokument v příloze

vyvěšeno: 10.10.2016, svěšeno: 26.10.2016

Nařízení obce Hodice č.1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

vyvěšeno: 03.10.2016, svěšeno: 18.10.2016

Záměr pronájmu řadových garáží

V příloze zveřejňujeme záměr pronájmu řadových garáží u bytovky č.p. 103.

vyvěšeno: 30.09.2016, svěšeno: 16.10.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

vyvěšeno: 22.09.2016, svěšeno: 12.10.2016

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby přeložky vodovodu

Dokument v příloze

vyvěšeno: 21.09.2016, svěšeno: 06.10.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 19.09.2016, svěšeno: 29.09.2016

Oznámení o výběrovém řízení na prodej parcely č. 2369 v k.ú. Hodice

dokument v příloze

vyvěšeno: 19.09.2016, svěšeno: 17.10.2016

Oznámení o době a místu konání voleb

O Z N Á M E N Í
 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky
 
 
Starosta obce Hodice
 
podle §27  zákona č.  130/2000 Sb.,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a  podle §15 zákona č.  247/1995 Sb.,  o  volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 
o z n a m u j e :
 
1. Volby do zastupitelstva kraje Vysočina a zároveň 1.kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční 
 
dne 7. října 2016  od  14.00 hodin  do   22.00 hodin 
a
dne 8. října 2016  od   8.00 hodin   do   14.00 hodin.
 
2. Místem konání voleb dle čl. 1 ve volebním okrsku č.1 Hodice je volební místnost 
 
v prostorách přísálí kulturního domu v Hodicích, na adrese Hodice 48 , 
 
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Hodicích.
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským  průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené  skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den   voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.
 
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
 
dne 14. října 2016  od  14.00 hodin  do   22.00 hodin 
a
dne 15. října 2016  od   8.00 hodin   do   14.00 hodin.
 
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
 
 
 
 
V Hodicích dne 8. září 2016 Ing. Josef  B a k a j
                  starosta
vyvěšeno: 08.09.2016, svěšeno: 15.10.2016

Výzva vlastníkům pozemků - neidentifikovatelné pozemky

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
 
V Praze dne 6. 3. 2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel
 
Příloha: seznam pozemků
vyvěšeno: 07.09.2016, svěšeno: 07.10.2016

Návrh zadání územního plánu Hodice

vyvěšeno: 24.08.2016, svěšeno: 23.09.2016
NÁVRH ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU HODICE
 
zpracovaný ve smyslu ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s § 11 
a přiměřeně dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění 

Volby - stanovení sídla a počtu volebních okrsků

dokument v příloze

vyvěšeno: 23.08.2016, svěšeno: 09.10.2016

Vyhláška - úprava dopravního značení na přejezdu

dokument v příloze

vyvěšeno: 15.08.2016, svěšeno: 31.08.2016

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení

dokument v příloze

vyvěšeno: 10.08.2016, svěšeno: 26.08.2016

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR

viz. příloha

vyvěšeno: 08.08.2016, svěšeno: 08.10.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

dokument v příloze

vyvěšeno: 22.06.2016, svěšeno: 29.06.2016

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna JV CZO6Z

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy  o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZP6Z.

Další možnost nahlédnutí: http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.

vyvěšeno: 06.06.2016, svěšeno: 22.06.2016

Závěrečný účet a Valná hromada SOŽKS

vyvěšeno: 03.06.2016, svěšeno: 20.06.2016

Exekuční příkaz - dražební vyhláška

dokument v příloze

vyvěšeno: 01.06.2016, svěšeno: 20.07.2016

Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2015

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 16.05.2016, svěšeno: 31.05.2016

Veřejná vyhláška_oznámení zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV

dokument v příloze

vyvěšeno: 12.05.2016, svěšeno: 22.06.2016

Pozvánka na schůzi zastupitelstva č. 13/2016

v příloze

vyvěšeno: 11.05.2016, svěšeno: 18.05.2016

Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Telčsko za rok 2015

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 02.05.2016, svěšeno: 05.06.2016

Oznámení Finančního úřadu o uložení hromadného seznamu k dani z movitých věcí

v příloze

vyvěšeno: 26.04.2016, svěšeno: 30.05.2016

Nařízení statutárního města Jihlavy č.4/2016 - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Dokument v příloze.

vyvěšeno: 20.04.2016, svěšeno: 06.05.2016

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina

Dokumenty v přílohách.

vyvěšeno: 08.04.2016, svěšeno: 09.05.2016

Rozhodnutí Kr. úřadu - účelová komunikace Otavnice

viz. přiložený dokument

vyvěšeno: 23.03.2016, svěšeno: 08.04.2016

Pozvánka na zastupitelstvo č.12/2016

dokument v příloze

vyvěšeno: 21.03.2016, svěšeno: 30.03.2016

Návrh závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2015

vyvěšeno: 08.03.2016, svěšeno: 23.03.2016

Üčení závěrka Obce Hodice k 31. 12. 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

vyvěšeno: 08.03.2016, svěšeno: 23.03.2016

Výzva vlastníkům pozemků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
 
Výzva
 
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
 
V Praze dne 6. 3. 2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel
 
Aktuální seznam v příloze!
vyvěšeno: 29.02.2016, svěšeno: 29.03.2016

Oznámení - stanovení přechodné úpravy provozu

viz. příloha

vyvěšeno: 18.02.2016, svěšeno: 24.02.2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

v příloze

vyvěšeno: 18.02.2016, svěšeno: 05.03.2016

Pozvánka na zastupitelstvo č.11/2016

Pozvánka v přiloženém dokumentu.

vyvěšeno: 09.02.2016, svěšeno: 17.02.2016

Rozhodnutí o zařazení účelové komunikace

Dokument v příloze

vyvěšeno: 04.02.2016, svěšeno: 20.02.2016

Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 ZUR Kraje Vysočina

Dokument v příloze

vyvěšeno: 21.01.2016, svěšeno: 07.03.2016

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:1.54 °C
Srážky za 60 min:0.2 mm
Srážky za 24 hod:2.8 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.