Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je sobota 20.4.2024
Svátek slaví Marcela, zítra Alexandra

Úřední deska - 2018

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2019

Dokument v příloze

vyvěšeno: 27.12.2018, svěšeno: 31.12.2019

Rozpočtové opatření obce Hodice č. 10/2018

vyvěšeno: 20.12.2018, svěšeno: 30.05.2019

SOŽKS - Oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozpočtové opatření č.1_2018

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 20.12.2018, svěšeno: 31.12.2019

Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 Obce Hodice

vyvěšeno: 14.12.2018, svěšeno: 31.3.2019

Pozvánka na zastupitelstvo č.3/2018

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.12.2018, svěšeno: 13.12.2018

Mikroregion Telčsko - pozvánka na VH a návrh rozpočtu 2019

vyvěšeno: 29.11.2018, svěšeno: 12.12.2018

Pozvánka na VH SOŽKS a Rozpočet na rok 2019

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 28.11.2018, svěšeno: 14.12.2018

Pozvánka na VH MITR a návrh rozpočtu MITR na rok 2019

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 26.11.2018, svěšeno: 11.12.2018

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

vyvěšeno: 22.11.2018, svěšeno: 07.12.2018

Rozpočtová opatření č. 9/2018 Obce Hodice

vyvěšeno: 18.11.2018, svěšeno: 30.05.2019

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. 8/2018

vyvěšeno: 16.11.2018, svěšeno: 30.05.2019

Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce

Dokument v příloze

vyvěšeno: 13.11.2018, svěšeno: 20.11.2018

Rozpočtové opatření 7/2018 Obce Hodice

vyvěšeno: 23.10.2018, svěšeno: 30.05.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2018 Obce Hodice

Cyklostezka Hodice - Kostelec - zahájení územního řízení

Dokument v příloze

vyvěšeno: 22.10.2018, svěšeno: 07.11.2018

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 22.10.2018, svěšeno: 30.10.2018

Výsledek komunálních voleb 2018

Zveřejňujeme v souladu s § 47 zákona č. 491/2001 Sb. zápis o výsledku komunálních voleb do zastupitelstva obce Hodice konéné 5.10 - 6.10.2018.

Dokument je v příloze tohoto oznámení.

vyvěšeno: 06.10.2018, svěšeno: 06.11.2018

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Hodice

dokument v příloze

vyvěšeno: 01.10.2018, svěšeno: 16.10.2018

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu,    městské   části)x) podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí   a o změně některých zákonů

 

1.   Volby do zastupitelstva obce HODICE se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.   Místem konání voleb je volební místnost  v přísálí kulturního domu v Hodicích na adrese Hodice č.p. 48,   pro voliče    podle   místa,   kde   jsou    přihlášeni   k   trvalému   pobytu v obci Hodice.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

4.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

vyvěšeno: 18.09.2018, svěšeno: 06.10.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018 Obce Hodice

vyvěšeno: 1.9.2018, svěšeno: 30.05.2019

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6. 3. 2014
 
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel
 
Seznam pozemků je v přiloženém dokumentu
vyvěšeno: 29.08.2018, svěšeno: 29.10.2018

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 22.08.2018, svěšeno: 29.08.2018

Návrh změn BPEJ - Lysý

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 08.08.2018, svěšeno: 08.09.2018

Stanovení počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.08.2018, svěšeno: 06.10.2018

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. 5/2018

vyvěšeno: 01.08.2018, svěšeno: 31.05.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ za rok 2017

dokument v příloze

vyvěšeno: 17.07.2018, svěšeno: 30.06.2019

Volby do obecních zastupitelstev 2018 - dokumenty

Vážení spoluobčané,
tímto vám předkládáme základní informace k volbám do OZ 2018, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.

V přiložených dokumentech naleznete zejména dokumenty registračního úřadu ( MÚ v Třešti) o počtu volených zastupitelů, potřebném počtu podpisů na peticích a pod. 

Více informací a vzory podání naleznete na webové adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

 

vyvěšeno: 12.07.2018, svěšeno: 6.10.2018

Rozpočtové opatření č 4. Obce Hodice

vyvěšeno: 01.07.2018, svěšeno: 31.05.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad uzemního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání

vyvěšeno: 29.06.2018, svěšeno: 13.08.2018

Závěrečný účet MITR za rok 2017

vyvěšeno: 28.06.2018, svěšeno: 30.06.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.6.2018

vyvěšeno: 21.06.2018, svěšeno: 28.06.2018

dokument v příloze

Rozpočtové opatření č. 3/2018

vyvěšeno: 01.06.2018, svěšeno: 31.05.2019

Stanovení počtu členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Hodice
 
na svém zasedání konaném dne 16.5.2018 č. 27/2018  v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 
s t a n o v i l o,
 
že pro volební období 2018 – 2022 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce Hodice
voleno c e l k e m devět členů zastupitelstva.
 
 
Ing. Josef Bakaj
starosta obce Hodice
vyvěšeno: 17.05.2018, svěšeno: 17.06.2018

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2018“ Mikroregionu Telčsko

Dokument v příloze

vyvěšeno: 15.05.2018, svěšeno: 31.12.2018

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

dokument v příloze

vyvěšeno: 09.05.2018, svěšeno: 16.05.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

vyvěšeno: 01.05.2018, svěšeno: 31.05.2019

ZVEŘEJNĚNÍ POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017.

Ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) zveřejňují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  za rok 2017.
Dokument naleznete v příloze.
vyvěšeno: 30.04.2018, svěšeno: 31.05.2018

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - Lysý

Dokument v příloze

vyvěšeno: 25.04.2018, svěšeno: 11.05.2018

SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu

Dokument v příloze

 

vyvěšeno: 18.04.2018, svěšeno: 18.07.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2017

vyvěšeno: 17.04.2018, svěšeno: 30.06.2019

Závěrečný účet MITR za rok 2017

vyvěšeno: 16.04.2018, svěšeno: 31.05.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Obce Hodice

vyvěšeno: 01.04.2018, svěšeno: 31.05.2019

Schválená výhled rozpočtu 2018 -2022

v příloze

vyvěšeno: 28.03.2018, svěšeno: 30.06.2020

Rozpočet 2018

v příloze

vyvěšeno: 28.03.2018, svěšeno: 30.06.2019

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2017

vyvěšeno: 28.03.2018, svěšeno: 31.06.2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 20.03.2018, svěšeno: 28.03.2018

Záměr na pronájem nemovitosti - úprava nájemní smlouvy

dokument v příloze

vyvěšeno: 13.03.2018, svěšeno: 28.03.2018

Návrh - účetní závěrka Obce Hodice k 31.12.2017

vyvěšeno: 09.03.2018, svěšeno: 29.03.2018

Návrh závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2017 +Zpráva o výsledku hospodaření+ FIN2-12

vyvěšeno: 09.03.2018, svěšeno: 29.03.2018

Výzva majitelům nedostatečně identifikovaných pozemků

(dokument v příloze)

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. 
 
V Praze dne 6. 3. 2014 
 
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel
vyvěšeno: 28.02.2018, svěšeno: 28.04.2018

Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce Hodice

vyvěšeno: 08.02.2018, svěšeno: 31.03.2019

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 30.01.2018, svěšeno: 08.02.2018

Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta ČR - II.kolo

dokument v příloze

vyvěšeno: 15.01.2018, svěšeno: 27.01.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2019 - 2022.

vyvěšeno: 15.01.2018, svěšeno: 30.03.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí

dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2018, svěšeno: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOŽKS na roky 2019 -2021

dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2018, svěšeno: 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2017

vyvěšeno: 30.12.2017, svěšeno: 30.5.2018

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:1.4 °C
Srážky za 60 min:0.6 mm
Srážky za 24 hod:2.6 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.