Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je sobota 20.4.2024
Svátek slaví Marcela, zítra Alexandra

Úřední deska - 2015

Vyhláška č.1/2015 o poplatku za odpady

vyvěšeno: 17.12.2015, svěšeno: 4.1.2016

Pozvánka na zastupitelstvo č.10 /2015

viz. příloha

vyvěšeno: 09.12.2015, svěšeno: 16.12.2015

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6. 3. 2014

 

Ing. Miloslav Vaněk v.r.

                                                          generální ředitel

 

Další v příloze!

vyvěšeno: 09.12.2015, svěšeno: 09.01.2016

Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2016

viz. příloha

vyvěšeno: 21.11.2015, svěšeno: 06.12.2015

Zahájení deklaratorního řízení o určení účelové komunikace veřejně přístupnou

viz. příloha

vyvěšeno: 20.11.2015, svěšeno: 06.12.2015

Návrh rozpočtu MITR na rok 2016

viz. příloha

vyvěšeno: 16.11.2015, svěšeno: 02.12.2015

Svazek obcí železnice Kostelec Slavonice

V příloze pozvánka na valnou hromadu a rozpočet svazku na 2016.

vyvěšeno: 11.11.2015, svěšeno: 26.11.2015

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2741

Na základě ustanovení odst. 1, § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec HODICE
záměr na převod této nemovitosti:
 
části pozemku p. č. 2741 v k. ú. Hodice, okr. Jihlava.
  
Jedná se o části pozemku p.č. 2741 o celkové výměře 43 m2  v lokalitě „K Valše“. Jedná se o vypořádání pozemku obce Hodice, které v současné době užívá rodina Píšova a Pízova jako předzahrádku, část zahrady a pozemek pod garáží. 
 
Více v příloze.
vyvěšeno: 30.10.2015, svěšeno: 16.11.2015

Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací

vyvěšeno: 22.10.2015, svěšeno: 06.11.2015

Pozvánka na zastupitelstvo č.9 /2015

v příloze

vyvěšeno: 19.10.2015, svěšeno: 27.10.2015

Vyhláška - zahájení územního řízení - kabel EON

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 ČESKÉ BUDĚJOVICE, zastoupen E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 ČESKÉ BUDĚJOVICE, zastoupen ELPE, s. r.o., IČ: 49050494, Myslotínská 1978, 393 01 PELHŘIMOV (dále jen „stavebník"), podal dne 25.09.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu : HODICE, OBEC, KABEL NN na pozemcích : pozemkové parcely 752/1, 759/1, 760/1, 761, 762, 779/1, 779/2, 2747/1 a 2747/3 v katastrálním území Hodice.
Městský úřad Třešť, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den :
02.11.2015 (pondělí) v 08:00 hodin
v místě : MěÚ Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 TŘEŠŤ – Kancelář STÚ 2.NP
vyvěšeno: 13.10.2015, svěšeno: 29.10.2015

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Na základě ustanovení odst. 1, § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů,
 
zveřejňuje Obec HODICE  záměr na pronájem této nemovitosti:
  
část pozemku p.č. 2772/1
v k. ú. Hodice, okr. Jihlava.
  
Předmětem zamýšleného pronájmu je část pozemku p.č. 2772/1 v části u odbočky na Hamr o výměře cca 4 m2. Účelem pronájmu pozemku je umístění reklamního panelu.
 
Bližší informace můžete získat v kanceláři Obecního úřadu v Hodicích. 
 
Více v příloze.
vyvěšeno: 14.09.2015, svěšeno: 30.09.2015

Pozvánka na zastupitelstvo

viz. příloha

vyvěšeno: 08.09.2015, svěšeno: 15.09.2015

„Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a vyhodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000.

Dokument v příloze.

Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 15. 9. 2015.

vyvěšeno: 26.08.2015, svěšeno: 15.09.2015

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Více v příloze.
vyvěšeno: 20.08.2015, svěšeno: 20.09.2015

Veřejná vyhláška- odejmutí přestupku Lysý

vyvěšeno: 17.08.2015, svěšeno: 01.09.2015

Rozhodnutí o zařazení místních komunikací do kategorií

dokument v příloze

vyvěšeno: 29.07.2015, svěšeno: 14.08.2015

Zveřejnění návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vydáváProgram zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
vyvěšeno: 20.07.2015, svěšeno: 18.08.2015

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu

vyvěšeno: 03.07.2015, svěšeno: 03.08.2015

Pozvánka na schůzi zastupitelstva č. 7/2015

vyvěšeno: 23.06.2015, svěšeno: 01.07.2015

Závěrečný účet MITR 2015

vyvěšeno: 03.06.2015, svěšeno: 19.06.2015

Pozvánka na zastupitelstvo

v příloze

vyvěšeno: 13.05.2015, svěšeno: 20.05.2015

Výzva k podání nabídek na akci : Stavební úpravy místních komunikací v obci Hodice

Předmět zakázky: Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikací v obci Hodice. Jedná se o:

1)      stavební úpravy místní komunikace spočívající v rozšíření vozovky a zřízení jednostranného chodníku (parcely č. 2745/1, 2745/2, 2773/12, 2773/14, 2773/23, st.12/1, 151/4, 151/34 v k.ú. Hodice) - tato akce je řešena v níže uvedené projektové dokumentaci. 

2)      opravu povrchu navazující silnice a chodníku na parcele  KN č. 2773/13 a č. 2773/14 v k.ú. Hodice – na tuto akci není projektová dokumentace ani stavební povolení; tato akce je podrobně specifikována pouze soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem „Oprava MK Hodice – II. část“. 

Komplatní zadávací dokumentace je v příloze.

vyvěšeno: 06.05.2015, svěšeno: 25.05.2015

Digitalizace KM - veřejné nahlédnutí

vyvěšeno: 28.04.2015, svěšeno: 15.06.2015

Zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorií

vyvěšeno: 28.04.2015, svěšeno: 14.05.2015

Daň z nemovitostí -veřejná vyhláška FÚ pro Kraj Vysočina

vyvěšeno: 27.04.2015, svěšeno: 02.06.2015

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina o dani z nemovitých věcí na rok 2015.

Příspěvek na hospodaření v lesích - informace pro žadatele

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015 konaném dne 24. 3. 2015 byl, mimo jiné, přijat Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 č. 11/13 (dále jen „Zásady“).

Informace je důležitá pro vlastníky lesů, kteří mají zájem podle Zásad žádat o finanční příspěvek na hospodaření v lesích. Z dodatku mimo jiné vyplývá, že se žadatelé musí příslušným způsobem předem registrovat, jinak nemohou o příspěvek během roku 2015 žádat.

vyvěšeno: 10.04.2015, svěšeno: 30.04.2015

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního
plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí
Dunaje.
Dokumenty v příloze.
vyvěšeno: 01.04.2015, svěšeno: 22.06.2015

Pozvánka na zasedání ZO č.5/2015

v příloze

vyvěšeno: 25.03.2015, svěšeno: 02.04.2015

Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Telčsko 2014

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 23.03.2015, svěšeno: 07.04.2015

Zveřejnění rozpočtového výhledu na roky 2016-2019

vyvěšeno: 19.02.2015, svěšeno: 09.03.2015

Návrh závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2014

vyvěšeno: 19.02.2015, svěšeno: 09.03.2015

Zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2015

vyvěšeno: 19.02.2015, svěšeno: 09.03.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

vyvěšeno: 19.02.2015, svěšeno: 09.03.2015

Účetní závěrka Obce Hodice k 31.12.2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

vyvěšeno: 19.02.2015, svěšeno: 09.03.2015

Výzva majitelům pozemků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
 
Výzva
 
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
 
V Praze dne 6. 3. 2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel
 
Aktuální seznam v příloze!
vyvěšeno: 11.02.2015, svěšeno: 11.03.2015

Pozvánka na zastupitelstvo č.4/2015

vyvěšeno: 11.02.2015, svěšeno: 18.02.2015

Veřejná vyhláška - ochranné pásmo vrtu ZD Hodice

vyvěšeno: 02.01.2015, svěšeno: 19.01.2015

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Dunaje

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Dunaje" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

vyvěšeno: 02.01.2015, svěšeno: 19.01.2015

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:1.4 °C
Srážky za 60 min:0.6 mm
Srážky za 24 hod:2.6 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.