PŘEPNOUT ZPĚT NA GRAFICKOU VERZI

VODA A KANALIZACE

Provozovatel vodovodu a kanalizace:

Obec Hodice, Hodice 48, 589 01 Třešť, IČO: 00285862

 


 

 Osoba odpovědná za provoz vodovodu a ČOV, nahlašování poruch                 
Radislav Vokřínek              tel: 724 170 335                  
  
Základní údaje o provozu vodovodu                                                   
 Počet zásobovaných obyvatel   750
 Rok uvedení vodovodu do provozu  1976
 Průměrná roční výroba pitné vody  40 tis. m3
 Počet jímacích objektů (studní)   5
 Kapacita vodojemu  250 m3

Obvyklé hodnoty ukazatelů pitné vody

K posouzení fyzikálně - chemických a mikrobiologických ukazatelů pitné vody je třeba mít k dispozici aktuální kompletní rozbor, který je k dispozici v kanceláři OÚ Hodice nebo na webových stránkách obce. Hodnoty ukazatelů jsou proměnné v čase.

Rozbory jsou v zákonných lhůtách prováděny akreditovanou laboratoří VAS Jihlava a sledovány Krajskou hygienickou stanicí v Jihlavě.

pH 6,8 - 6,9
Dusičnany 14 - 19 mg/l
Železo  méně než 0,05 mg/l
Vápník 12 - 17 mg/l
Vápník a hořčík 0,6 - 0.8 mmol/l
  
Základní údaje o provozu  kanalizace a ČOV                                      
 Typ čistírny odpadních vod  mechanicko-biologická
 Počet obyvatel napojených na kanalizační síť       730
 Datum uvedení ČOV do trvalého provozu  1.9.2006
 Průměrné roční množství vyčištěné odpadní vody  65 tis. m3
Průměrné množství splaškové vody na osobu a den 125 litrů
Obvyklé složení splaškových vod (průměrné hodnoty)
BSK5  400 mg/l
CHSK  800 mg/l
Nerozpuštěné látky  400 mg/l
Dusík celkový  70 mg/l
Fosfor celkový  12 mg/l
  Standardně  dosahovaná účinnost čištění na ČOV Hodice (průměrné hodnoty)
 BSK5 98%
 CHSK 97%
 Nerozpuštěné látky 98%
 Dusík celkový 75%
 Fosfor celkový 75%
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) = Hodnota je mírou koncentrace biologicky rozložitelných látek

Chemická spotřeba kyslíku (CHSKcr) = koncentrace všech organických látek (biologicky rozložitelných i nerozložitelných)

   

Aktuální cena vodného a stočného (platná od 1.5.2023) včetně DPH  
vodné                                                      19,- Kč/m3                      
stočné 31,- Kč/m3
celkem

50,- Kč/m3

Určení směrných čísel roční spotřeby vody ( tzv. paušál , v případě, že se neprovádí měření vodoměrem) 

Podle § 29 odst. 2 Vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb. směrná čísla roční potřeby vody (příloha č.12) určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.

Pozn. U rodinného domu je těmito předpisy stanoveno číslo měrné spotřeby vody na 36 m3 na obyvatele a rok.

Rozbory kvality pitné vody

 
 
 
 

Cenové oznámení o stanovení ceny vodného a stočného

 
 
 
 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021,2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

 
 
 
 

Reklamační řád veřejného vodovodu Hodice

 
 
 
 

Jak tvrdá může být voda?

Jedním z ukazatelů, které obvykle charakterizují kvalitu vody, je tzv. „tvrdost vody“. Přestože se jedná o nejednoznačný termín, jehož význam není zcela přesně definován a moderní hydrochemie se mu snaží vyhýbat, je mezi laickou veřejností i v řadě odvětví stále hojně využíván. 

Obecně se tvrdost vody charakterizuje jako koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Jiné definice uvádějí, že se jedná o obsah dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník.

Při hodnocení tvrdosti vody bývá využívána pětibodová stupnice. Setkat se můžeme s vodou velmi měkkou, měkkou, středně tvrdou, tvrdou a velmi tvrdou. Zároveň rozdělujeme tvrdost vody na trvalou (stálou) a přechodnou. Trvale tvrdá voda obsahuje rozpuštěné chloritany, sulfidy, dusičnany a kremičitany. Zásadní sloučeninou v přechodně tvrdé vodě je  hydrogenuhličitan vápenatý, po jehož vysrážení vzniká vodní kámen. Přechodnou tvrdost vody lze odstranit varem. Trvalou tvrdost vody se můžeme odstranit pouze chemickou cestou. Odstraňuje ji hydroxid vápenatý a uhličitan sodný.

Hodnota tvrdosti vody se obvykle měří v mmol/l. Stále se však využívají také starší jednotky jako jsou německé stupně (°N či °dH) nebo francouzské stupně (°F). V těchto jednotkách uvádějí tvrdost vody především výrobci pracích prostředků. Jednotky lze přepočítat za pomoci následujících vzorců.
Německé stupně: 1 mmol/l = 5,6°

Francouzské stupně: 1 mmol/l = 10°

Stupnice tvrdosti vody:

velmi měkká 0 – 0,7 mmol/l

měkká 0,7 – 1,3 mmol/l

středně tvrdá 1,3 – 2,1 mmol/l

dosti tvrdá 2,1 – 3,2 mmol/l

tvrdá 3,2 – 5,3 mmol/l
velmi tvrdá >5,3 mmol/l

Poznámka: Obvyklá hodnota ukazatele "vápník a hořčík" v Hodicích je 0,6 - 0,9 mmol/l.

Vápník představující hlavní složku tvrdosti vody je ze zdravotního hlediska prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Je tedy doporučeno konzumovat spíše vodu tvrdší, ačkoli by tvrdost neměla dlouhodobě přesahovat určité hranice. Striktní hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. Ve vyhlášce pro pitnou vodu je však stanoveno doporučené rozmezí 2,0-3,5 mmol/l. Tyto hodnoty odpovídají obvyklému složení vody z vodovodu v českých domácnostech, která tak představuje nejpřístupnější zdroj vápníku pro lidský organizmus. 

Převzato ze serveru www.vodarenstvi.cz


Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz edited by n.e.s.p.i.